TERMES I CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

  1. INTRODUCCIÓ.

El present document ha estat elaborat de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (“LSSICE”), el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

L’acceptació dels presents Termes i Condicions comporta que l’usuari, ha llegit, entén i accepta l’aquí exposat, que és una persona amb capacitat suficient per a contractar i que assumeix totes les obligacions establertes en el present document.

Shakespeare & Friends es reserva el dret de modificar unilateralment els Termes i Condicions sense que això pugui afectar els serveis o activitats que van ser prestats amb anterioritat a la modificació. És responsabilitat de l’usuari llegir periòdicament els termes i condicions de la present pàgina web.

  1. OBJECTE DE CONTRACTACIÓ.

Els presents Termes i Condicions regularan expressament les relacions sorgides entre Shakespeare and Friends, SL (d’ara endavant, “S&F”), amb NIF B67382564 i domicili social a carrer Solà 38, 08014, Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 46852, Folio 147, Fulla Número 533107, inscripció 1, i l’usuari que contracti els serveis i activitats a través de la pàgina web www.shakespeareandfriends.cat.

La relació contractual comporta la prestació, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat en la pàgina web, dels serveis o activitats oferts per S&F.

  1. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ.

L’usuari tindrà a la seva disposició els serveis i activitats que són realitzats per S&F i als quals pot accedir en la seva pàgina web. Si l’usuari decideix contractar alguna de les activitats ofertes, ha d’emplenar el formulari d’inscripció corresponent i enviar-lo a través de la pàgina web per a la reserva de la plaça de l’activitat.

L’usuari ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li siguin requerits. En cas que algú de les dades proporcionades per l’usuari contingui algun error o sigui inexacte ha de comunicar-lo al més aviat possible a contacte@shakespeareandfriends.cat.

S’informa que, de conformitat amb l’exigit per l’article 27 de la LSSICE, el procediment de contractació és el que a continuació s’exposa:

Una vegada que l’usuari hagi enviat el formulari d’inscripció de l’activitat o servei –que romandrà en custòdia de S&F podent ser sol·licitat per l’usuari–, es processarà la informació i en menys de 24 hores (o dia laborable) S&F enviarà un email amb la confirmació de la reserva.

Durant els 5 dies hàbils següents, l’usuari haurà de procedir al pagament del servei o activitat contractat. El mètode de pagament serà la transferència bancària de l’import corresponent al compte que S&F indiqui. Així mateix, haurà d’enviar el comprovant de la transferència realitzada per email a l’adreça contacte@shakespeareandfriends.cat. El servei contractat no es farà efectiu fins que l’usuari rebi un email amb la confirmació de la plaça de l’activitat contractada.

  1. PREUS.

Els preus finals dels serveis i activitats oferts per S&F en l’exercici de la seva activitat són els que s’indiquen en la pàgina web.

L’usuari podrà sol·licitar l’emissió de la factura corresponent del servei contractat (així com també el formulari a través del qual es va contractar el servei) en el correu electrònic contacte@shakespeareandfriends.cat.

  1. DRET DE DESISTIMENT I REEMBORSAMENT.

L’usuari podrà sol·licitar l’anul·lació del servei contractat durant els 14 dies següents a partir del dia que rep la confirmació de la plaça de l’activitat i sempre abans de 15 dies abans de l’inici de l’activitat contractada.

Sense perjudici de l’anterior, per a exercir el seu dret de desistiment l’usuari ha d’atenir-se a les condicions particulars que resultin aplicables a cada activitat o servei i sempre amb l’antelació que procedeixi en cada cas. L’usuari reconeix que una vegada que la relació contractual hagi estat executada no serà possible exercir el dret de desistiment.

La baixa d’algun dels participants durant una activitat, una vegada iniciada aquesta, no donarà dret a la devolució de l’import total abonat. En el cas que la no participació en l’activitat sigui ocasionada per motius de salut es procedirà a la devolució del 50% de l’import pagat dels dies/setmana que no s’hagi pogut assistir (sempre a partir de dos dies consecutius de no assistència), sent necessari la seva acreditació amb l’aportació d’un justificant mèdic. La devolució dels imports que en cada cas procedeixi es realitzarà per transferència bancària al compte bancari que l’usuari indiqui.

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert en aquest document. S&F i usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquests Termes i Condicions, als Jutjats i Tribunals competents.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, S&F i usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals competents.